De globala målen lanserades 2015 av UNDP, FN:s utvecklingsprogram. UNDP finns på plats i 170 länder och målen syftar till att skapa en bättre värld till 2030. Det är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit.

De globala målen innefattar 17 mål för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikhet, främja fredliga samhällen och för att lösa klimatkrisen. Mål 15, Ekosystem och biologisk mångfald, innefattar att skydda vilda djur från tjuvjakt och illegal handel. Detta är av stor vikt för att bevara den biologiska mångfalden, som är grunden för livet på jorden.
Enligt ”WWF:s Living Planet Report” från 2018 har populationen av ryggradsdjur minskat med hela 60% på 40 år. Det är inte längre en fråga om den humanitära utvecklingen har någonting med miljökrisen att göra, det är ett faktum.

Wildhood Foundation och Globala målen
Wildhood Foundation har som mål att stoppa tjuvjakt och illegal handel av noshörningar, elefanter och andra hotade djurarter. Enbart i Sydafrika uppskattas omkring 8410 noshörningar ha blivit dödade i tjuvjakt mellan 2009-2019. Wildhood jobbar för att öka medvetenheten kring tjuvjakt och illegal handel, samt samlar in pengar för att stötta arbetet för att skydda djuren i några av södra Afrikas mest utsatta områden. 100% av alla insamlade medel går till noggrant utvalda lokala organisationer som skyddar djuren på plats. Wildhood Foundation bidrar med finansiella medel till utbildning av arbetshundar, flygtimmar för spaningsflygplan samt utrustning och lön till parkvakter.
Detta uppfyller flera av punkterna i mål 15:

Skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer (Mål 15.5)
Vidta omedelbara och betydande åtgärder för att minska förstörelsen av naturliga livsmiljöer, hejda förlusten av biologisk mångfald och senast 2020 skydda och förebygga utrotning av hotade arter.

Stoppa tjuvjakt och illegal handel med skyddande arter (Mål 15.7)
Vidta omedelbara åtgärder för att stoppa tjuvjakt på och handel med skyddade djur- och växtarter och inrikta åtgärderna på både utbudet av och efterfrågan på olagliga produkter från vilda djur och växter.

Öka de finansiella resurserna för att bevara och hållbart nyttja ekosystem och biologisk mångfald (Mål 15.A)
Mobilisera och väsentligt öka de finansiella resurserna från alla källor för att bevara och hållbart nyttja den biologiska mångfalden och ekosystemen.

Bekämpa tjuvjakt och illegal handel (Mål 15.C)
Öka det globala stödet till insatser för att bekämpa tjuvjakt på och illegal handel med skyddade arter, inklusive genom att öka möjligheterna till en hållbar försörjning i lokalsamhällena.

Läs mer på https://www.globalamalen.se