Den kvinnliga parkvaktsstyrkan

Wildhood stödjer Akashinga – världens första fullt beväpnade kvinnliga parkvaktsstyrka. En ny och helt unik satsning som lanserades av vår partnerorganisation IAPF 2017 där kvinnor för första gången utgör de vilda djurens försvar.

Akashingas uppdrag är att skydda Afrikas näst största elefantpopulation som lever i Zambezidalen, Zimbabwe. Området har förlorat 40% av sina elefanter under de senaste 16 åren. Genom att skydda elefanter, som här är den mest jagade arten, skyddas alla arter i detta värdefulla ekosystem.

Idag sysselsätter Akashinga 110 kvinnliga parkvakter varav 80 är finansierade av Wildhood. Expansionsplanen är aggressiv med målet att 1000 kvinnor vara i arbete år 2026.

Akashinga rekryterar uteslutande kvinnor från den lokala landsbygden och projektet prioriterar samhällets mest missgynnade kvinnor; de som fallit offer för misshandel, missbruk och sexuella övergrepp, de som förlorat sina föräldrar eller vårdnaden om sina barn. Genom att erbjuda kvinnor möjligheten till arbete bidrar detta projekt inte bara till skydd av vilda djur utan också till att stärka kvinnors status i fattiga landsbygdssamhällen, bekämpa fattigdom och våld. Det skapar förutsättningar för en snabbare ekonomisk tillväxt vilket i förlängningen minskar behovet av tjuvjakt.

En växande statistik från bl.a. UN Women tyder på att kvinnor är den enskilt största nyckeln till positiv samhällsutveckling i världen idag. En kvinna investerar upp till tre gånger så mycket av sin inkomst i hushållet och på sina barns hälsa och utbildning jämfört med en man vilket bidrar till en snabbare utveckling av samhällen på landsbygden. Ett vinnande koncept för både människor, djur och miljö!

Sponsra en parkvakt

För att en parkvakt ska kunna arbeta behövs medel till månadslön, uniform, boots och fältutrustning. En månads arbete kostar 8000 kr och ett års arbete kostar 96.000 kr.

Wildhoods partner

Wildhood loakla partner i fält när det kommer till bemanning av parkvakter är International Anti-Poaching Foundation, en icke-vinstrdrivande organisation som är specialiserad på att skydda hotade arter som noshörning, myrkotte och elefant. Dessa djur är de absolut svåraste att skydda eftersom tjuvjägare tar till extrema medel för att komma åt dem.

IAPF arbetar på plats i Zimbabwe tillsammans med lokala aktörer, myndigheter och polis för att stoppa all form av kriminalitet kopplad till vilda djur och bevara den biologiska mångfalden.

Behovet av akuta åtgärder för att skydda vår planets hotade arter och miljöer är stort. Detta behov måste prioriteras i strävan efter en generation människor som inte bara tar utan också ger. Det ökade trycket på och konsumtionen av världens naturtillgångar är helt enkelt inte hållbart och Wildhood Foundation stödjer IAPF i arbtet för att stoppa den akuta förblödningen av dessa resurser.

Direktverkande arbete mot tjuvjakt är en nödvändig och komplex del av ett lyckat bevarandearbete i områden där detta utgör ett hot. Utan finansiellt stöd till parkvakter som dagligen riskerar sina liv för att skydda djur och natur finns det inte mycket hopp för ett långsiktigt bevarande och en levande planet.

IAPF arbetar med direkta åtgärder som:

  • Rekrytering och militariserad träning av parkvakter
  • Säkerhetsplanering och nätverk för informationsutbyte
  • Specialteknik och system för att underlätta arbetet mot tjuvjakt
  • Inköp och distribution av utrustning till insatser i fält

De globala målen

FN:s 17 Globala Mål är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och hälsosamma ekosystem ligger till grund för många av målen: de stödjer ekonomisk tillväxt, tillhandahåller grunden för livsmedels- och vattensäkerhet och stabiliserar vårt klimat.

I arbetet att bevara biologisk mångfald och hållbara ekosystem uppfyller Wildhood Foundation Mål 15 som uttryckligen vill ”Vidta omedelbara åtgärder för att stoppa tjuvjakt på och handel med skyddade djur- och växtarter…” samt ”Öka det globala stödet till insatser för att bekämpa tjuvjakt på och illegal handel med skyddade arter, inklusive genom att öka möjligheterna till en hållbar försörjning i lokalsamhällen.”

Genom att stödja projekt som anställer kvinnor från fattiga landsbygdssamhällen som parkvakter uppfylls även flera utvecklingsmål. Direkta effekter är minskad fattigdom och hunger (Mål 1 och 2), anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (Mål 8) samt ökad jämställdhet (Mål 5 och 10). Indirekta effekter av kvinnliga parkvakter är att kvinnor tenderar att spendera mer av sin inkomst på sina barns hälsa och utbildning jämfört med män vilket bidrar till Mål 3, 4 och 6. Läs mer om De Globala Målen för hållbar utveckling här.