Akashinga – den kvinnliga parkvaktsstyrkan

Wildhood Foundation stödjer Akashinga – världens första fullt beväpnade kvinnliga parkvaktsstyrka. En ny och helt unik satsning som lanserades av vår partnerorganisation International Anti Poaching Foundation 2017. För första gången utgör kvinnor de vilda djurens försvar. Akashingas uppgift är att skydda en av Afrikas största återstående elefantpopulationer som lever i och omkring Zambezidalen, Zimbabwe. Detta är ett kritiskt område som har förlorat 40% av sina elefanter under de senaste 16 åren, främst pga tjuvjakt. Genom att skydda elefanter, som här är den mest utsatta arten, skyddas alla arter i detta värdefulla ekosystem.

Idag sysselsätter Akashinga 84 parkvakter och ytterligare 80 befinner sig i utbildning. Expansionsplanen är aggressiv med målet att 1000 kvinnor vara i arbete år 2025.

Akashinga rekryterar uteslutande kvinnor från den lokala landsbygden. Projektet prioriterar de mest missgynnade kvinnorna; kvinnor som fallit offer för misshandel, missbruk och sexuella övergrepp, kvinnor som förlorat sina föräldrar eller pga bristande ekonomiska förhållanden har förlorat vårdnaden om sina barn. Genom att erbjuda kvinnor möjligheten till arbete bidrar detta projekt inte bara till att skydda vilda djur utan också till att stärka kvinnors status i fattiga landsbygdssamhällen, bekämpa fattigdom och våld. Det skapar också förutsättningar för en snabbare ekonomisk tillväxt vilket i förlängningen minskar behovet av tjuvjakt.

En växande statistik med studier från bl.a. UN Women tyder på att kvinnor är den enskilt största nyckeln till positiv samhällsutveckling i världen idag. En kvinnlig parkvakt investerar upp till tre gånger så mycket av sin inkomst i hushållet och på sina barns hälsa och utbildning jämfört med en manlig parkvakt. Detta bidrar till en snabbare utveckling av samhällen på landsbygden, minskad fattigdom och en högre utbildningsnivå eftersom barnen går i skolan längre. Ett vinnande koncept för både människor, djur och miljö!

I Mars 2019 annordnade Wildhood Foundation en insamling som på bara några timmar resulterade i över 3 miljoner kronor till den kvinnliga parkvaktsstyrkan Akashinga. I Septrember samma år reste vi tillsammans med två av våra givare till Zimbabwe för att följa uttagningen av 80 nya parkvakter som vår insamling bidragit till. På plats för att dokumentera uttagningen fanns ett filmteam från National Geographic vars produktion reulterade i dokuemntären AKASHINGA – The Brave Ones!

Sponsra en parkvakt!

För att hålla en parkvakt i arbete krävs månadslön, uniform & boots, fältutrustning såsom tält, sovsäck, ficklampa, mörkersikte, första hjälpen-kit, vapen och ammunition samt mat och vatten när parkvakten är i tjänst. En månads arbete kostar 8000 kr (ett års arbete kostar 96.000 kr) och inkluderar löpande driftskostnader för patrullens fordon och kommunikationsutrustning.

IAPF är Wildhoods partner i fält

Wildhood loakla partner i fält när det kommer till bemanning av parkvakter är International Anti-Poaching Foundation, en icke-vinstrdrivande organisation som är specialiserad på att skydda hotade arter som noshörning, myrkotte och elefant. Dessa djur är de absolut svåraste att skydda eftersom tjuvjägare tar till extrema medel för att komma åt dem.

IAPF arbetar på plats i Zimbabwe tillsammans med lokala aktörer, myndigheter och polis för att stoppa all form av kriminalitet kopplad till vilda djur och bevara den biologiska mångfalden.

Behovet av akuta åtgärder för att skydda vår planets hotade arter och miljöer är stort. Detta behov måste prioriteras i strävan efter en generation människor som inte bara tar utan också ger. Det ökade trycket på och konsumtionen av världens naturtillgångar är helt enkelt inte hållbart och Wildhood Foundation stödjer IAPF i arbtet för att stoppa den akuta förblödningen av dessa resurser.

Direktverkande arbete mot tjuvjakt är en nödvändig och komplex del av ett lyckat bevarandearbete i områden där detta utgör ett hot. Utan finansiellt stöd till parkvakter som dagligen riskerar sina liv för att skydda djur och natur finns det inte mycket hopp för ett långsiktigt bevarande och en levande planet.

IAPF arbetar med direkta åtgärder som:

  • Rekrytering och militariserad träning av parkvakter
  • Säkerhetsplanering och nätverk för informationsutbyte
  • Specialteknik och system för att underlätta arbetet mot tjuvjakt
  • Inköp och distribution av utrustning till insatser i fält

Tjuvjakt och illegal handel med vilda djur

Aldrig förr i mänsklighetens historia har naturen varit under så stor press som nu. De ekosystem som människor och djur är beroende av försvinner i allt snabbare takt och en miljon växt- och djurarter hotas av utrotning enligt FN:s vetenskapspanel för biologisk mångfald (IPBES). Till de största hoten mot biologisk mångfald hör tjuvjakt, illegal skogsskövling och klimatförändringar. 

Det senaste decenniets ekonomiska tillväxt i Asien har lett till en kraftigt ökad efterfrågan på delar från vilda djur för användning inom traditionell medicin och som statussymboler. Det har gjort den illegala handeln med vilda djur till en av världens största kriminella verksamheter med en årlig omsättning på omkring 20 miljarder dollar. Läs mer hos Interpol

Bevarandet av vilda djur och deras miljöer är en global och akut angelägenhet, inte enbart ur ett hållbarhetsperspektiv utan också ur ett säkerhetsperspektiv eftersom handeln bidrar till att finansiera grov organiserad brottslighet med kopplingar till terrorism.

 

De Globala Målen

FN:s 17 Globala Mål är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och hälsosamma ekosystem ligger till grund för många av målen: de stödjer ekonomisk tillväxt, tillhandahåller grunden för livsmedels- och vattensäkerhet och stabiliserar vårt klimat.

I arbetet att bevara biologisk mångfald och hållbara ekosystem uppfyller Wildhood Foundation Mål 15 som uttryckligen vill ”Vidta omedelbara åtgärder för att stoppa tjuvjakt på och handel med skyddade djur- och växtarter…” samt ”Öka det globala stödet till insatser för att bekämpa tjuvjakt på och illegal handel med skyddade arter, inklusive genom att öka möjligheterna till en hållbar försörjning i lokalsamhällen.”

Genom att stödja projekt som anställer kvinnor från fattiga landsbygdssamhällen som parkvakter uppfylls även flera utvecklingsmål. Direkta effekter är minskad fattigdom och hunger (Mål 1 och 2), anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (Mål 8) samt ökad jämställdhet (Mål 5 och 10). Indirekta effekter av kvinnliga parkvakter är att kvinnor tenderar att spendera mer av sin inkomst på sina barns hälsa och utbildning jämfört med män vilket bidrar till Mål 3, 4 och 6. Läs mer om De Globala Målen för hållbar utveckling här.